Wszystkie Lokale Zajęte!

Polityka prywatności i cookies

 1. Niniejsze informacje mają na celu wyjaśnienie podstawowych zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe osób („Użytkowników”), korzystających z witryny internetowej działającej pod adresem www.keyhouse.pl („Witryna” lub „Serwis”) oraz praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest: Key House Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ul. Emilii Plater 36/35, 00-113 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000883661, NIP: 5252852018, REGON: 388214016 („Spółka”).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz stosownie do przepisów prawa polskiego, w tym przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Dane osobowe Użytkowników Witryny zbierane są i przetwarzane są przez Spółkę w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO – jako administratora danych, w tym w celu:
  – prowadzenia Witryny oraz zapewnienia sprawnego jej funkcjonowania;
  – zapewnienia kontaktu, nawiązania współpracy, wymiany korespondencji oraz odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego;
  – tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk;
  – przesyłania przez Spółkę na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego przez Użytkownika elektronicznego biuletynu Spółki (newsletter, oferta, itp) lub materiałów informacyjnych oraz handlowych;
  – świadczenia usługi na rzecz klientów Spółki, organizowania szkoleń lub w celu współpracy z osobami współpracującymi z Spółką;
  – prowadzenia rekrutacji;
  – wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce;
  – podpisywania umów z Użytkownikami w tym tych podpisywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (m. in. za pomocą podpisu elektronicznego czy ePUAP);
  – korzystania z narzędzia Google Analytics (warunki korzystania: https://policies.google.com/terms#toc-about i https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl ); 
  – korzystania z narzędzia Google Maps, gdzie przy przesłanej treści może być pozyskany adres IP Użytkownika (z tym zastrzeżeniem, iż Spółka nie może mieć wpływu na korzystnie z pozyskanego adresu IP przez firmę LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zasady ochrony prywatności są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy;
  – korzystania z wtyczek do portali społecznościowych: Twitter, Facebook, Instagram (z tym zastrzeżeniem, że Spółka nie ma wpływu na korzystanie przez portale społecznościowe Użytkowników – wszelkie dodatkowe dane dostępne: 1) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter stosuje zasady ujęte w porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 2) Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook stosuje zasady ujęte w porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 3) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google stosuje zasady ujęte w porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;
  – korzystania z narzędzi Google Ads w celach marketingowych i reklamowych w tym z funkcji remarketingowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google, można zapoznać się z polityką prywatności: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.
 5. Przesyłanie informacji drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem przez Spółkę zgody osoby, która ma być odbiorcą przesyłanych informacji.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów i celów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych osobowych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, której Spółka jest stroną lub upływem terminów przedawnienia obowiązków Spółkę wynikających z przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub informacyjnych.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty powiązane ze Spółką, a także zewnętrzni dostawcy usług, w tym usług IT oraz inne osoby przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, księgowi, prawnicy, organy państwowe. W każdym przypadku osoby powiązane lub współpracujące ze Spółką zobowiązane są do zachowania w poufności zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w biurze siedziby Spółki lub w chmurze. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania.
 9. Każda osoba fizyczna („Osoba Uprawniona”) ma prawo zwrócić się do Spółki z wnioskiem o:
  – potwierdzenie, że Spółka przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą;
  – sprostowanie danych osobowych;
  – usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, przy czym odmowa udostępnienia danych lub wniosek o ich usunięcie nie może uniemożliwić Spółce kontakt z Osobą Uprawnioną lub prawidłowe wykonanie umowy o świadczenie usług;
  – sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

  Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Spółki lub wiadomości elektronicznej na adres biuro@keyhouse.pl
 10. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z powołanym w Spółce Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: robert.fedorowski@keyhouse.pl
 11. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem procedury przetwarzania danych osobowych przez Spółkę można składać na adres Inspektora Ochrony Danych Spółki na adres: robert.fedorowski@keyhouse.pl oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga złożona Inspektorowi Ochrony Danych Spółce zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany.
 12. W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie mailowo stosownej informacji na adres biuro@keyhouse.pl. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Spółkę za pośrednictwem Witryny.
 13. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika (w tym Osoby Uprawnionej) właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza tymi przypadkami żadne dane nie będą ujawnianie żadnej osobie lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
 14. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Witryną zbierane są automatycznie informacje o numerze IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i rodzaju urządzenia Użytkownika. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 15. Spółka wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika. Pliki typu cookies sesyjne i stałe zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, utrzymanie sesji Użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Witryny. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików typu cookies na urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 16. Spółka, na podstawie pisemnej umowy może powierzyć przetwarzanie wszystkich danych osobowych o których mowa w niniejszej Polityce w celu wykonywania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem.
 17. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25 Stycznia 2023 r.